Πρώτα το Μπάσκετ-03

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2021 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Τα σχετικά έγγραφα πρωτότυπα (υποδείγματα 1,2,3) πρέπει να υποβληθούν με παραλαβή αυτών την ως άνω ημερομηνίες και ώρα:
Ορισμός Αντιπροσώπου & Αναπληρωτή:
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
Αίτηση Υποψηφιότητας & Πρόταση για Υποψήφιο του ΔΣ σωματείου:
Πέμπτη 18/03/2021 στις 15:00 μ.μ.

 

 

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Ε.Ο.Κ. (έγγραφο με αρ. πρωτ. 453 – 8/2/2021, το οποίο επισυνάπτουμε ως Νο1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΚ) και με το άρθρο 14 του Ν.2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 4726/20, το Ν. 4603/2019 και των άρθρων του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Ομοσπονδίας της 28ης Μαρτίου 2021, θα πρέπει:

 

1. Τα Σωματεία για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις και να έχουν καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές προς την Ομοσπονδία.
2. «Παρακαλούνται τα Σωματεία να έχουν τακτοποιήσει μέχρι 26/3/2021 το αργότερο τις συνδρομές τους προς την Ε.Ο.Κ., για να μη δημιουργηθεί συνωστισμός την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, που θα έχει σαν αποτέλεσμα, να καθυστερήσει η έναρξή της.»
Το συνολικό ποσό της συνδρομής είναι από 25€ για τα 4 έτη 2017-2021 για σωματεία που δεν συμμετείχαν έως τώρα σε Γ.Σ. ή 5€ για κάθε έτος που δεν συμμετείχαν σε Γ.Σ. έως το έτος 2020-21 καταβάλλεται και διατραπεζικά (σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 699 – 22/2/2021 της ΕΟΚ, το οποίο επισυνάπτουμε ως Νο2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΚ)
3. Για την προαναφερόμενη τακτοποίηση της οικονομικής υποχρέωσης κάθε σωματείου για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής ή των συνδρομών, αν δεν γνωρίζεται επακριβώς το ποσό, επικοινωνήστε με την Ε.Ο.Κ. ως προς την επιβεβαίωση του ποσού. Τηλέφωνο ΕΟΚ: 210 6813066
4. «Σχετικά με τον ορισμό αντιπροσώπων, που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου και είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ. αυτού.
Τα σωματεία θα πρέπει 30 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση να γνωστοποιήσουν στην Ε.Ο.Κ. τους αντιπροσώπους τους, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή να επιβεβαιώσουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου των ήδη ορισθέντων.»
(σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΟΚ 12/2/2021, στην επίσημη ιστοσελίδα : https://basket.gr/eidhseis/12142-xrisimes-plirofories-gia-ti-g-s-kai-tis-arxairesies-tis-eok )
5. Το κάθε Σωματείο θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 να υποβάλουν στην Ε.Ο.Κ., πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει τον αντιπρόσωπο αλλά και τον αναπληρωτή του, που θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. (επισυνάπτεται Υπόδειγμα 1)
6. «Οι υποψηφιότητες των κ.κ. αντιπροσώπων, που επιθυμούν να εκλεγούν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και στην Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και ως εκπρόσωποι στην Ε.Ο.Ε. πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 10 ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, ήτοι μέχρι τις 3 μ.μ. της 18/3/2021, στα γραφεία της Ε.Ο.Κ.
Το κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να προτείνει για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή την υποψηφιότητα ενός Τακτικού μέλους.
Ο υποψήφιος θα πρέπει, κατά του χρόνου της υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος του Σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει ή να εκλέγεται στα όργανα αυτού και να μη εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2725/99. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με έγγραφο του Σωματείου, το οποίο πρέπει να περιέχει βεβαίωση για τα ανωτέρω.»
(σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΟΚ 12/2/2021, στην επίσημη ιστοσελίδα : https://basket.gr/eidhseis/12142-xrisimes-plirofories-gia-ti-g-s-kai-tis-arxairesies-tis-eok )
7. Οι υποψηφιότητες των μελών των σωματείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές για τη νέα Διοίκηση της Ε.Ο.Κ., πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 18/03/2021 στις 15:00 μ.μ.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση του ιδίου ενδιαφερόμενου μέλους σωματείου (επισυνάπτεται Υπόδειγμα 2), η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά με απόσπασμα πρακτικού απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που τον προτείνει, ως υποψήφιο για Πρόεδρο ή υποψήφιο τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υποψήφιο τακτικό μέλος εξελεγκτικής επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.). (επισυνάπτεται Υπόδειγμα 3)
8. Τα σχετικά έγγραφα πρωτότυπα (υποδείγματα 1,2,3) πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ε.Ο.Κ. αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail της Ε.Ο.Κ. : helbasket@basket.gr , ζητώντας επιβεβαίωση παραλαβής εισερχομένου εγγράφου και τον αριθμό πρωτοκόλλου.